ul. Wojska Polskiego 2 A
62-300 Września;
tel.: 577 001 398

biblioteka@wrzesnia.pbp.poznan.pl
http://wrzesnia.pbp.poznan.pl

Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
W okresie wakacyjnym:
Poniedziałek - piątek 9.00-14.00

„Osoby w wieku 50+ a rozwój kapitału społecznego. Diagnoza i ewaluacja wielkopolskich inicjatyw kulturalnych


Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu, Instytutem Kulturoznawstwa UAM oraz kilkudziesięcioma partnerami regionalnymi z całej Wielkopolski.

 

Istotą projektu jest dokonanie diagnozy i ewaluacji inicjatyw społeczno-kulturalnych angażujących do uczestnictwa osoby w wieku 50+. Polem działań objęte jest całe województwo wielkopolskie. Badania złożone są zarówno z metod ilościowych (ankiet kierowanych do instytucji kultury, senioralnych, pomocy społecznej i organizacji pozarządowych) jak i jakościowych (zogniskowanych wywiadów grupowych - paneli dyskusyjnych w każdym powiecie, indywidualnych wywiadów pogłębionych oraz badań terenowych - obserwacji wraz z dokumentacją fotograficzną).

 

Rezultatem projektu będzie ogólnodostępny i kompleksowy raport wraz z rekomendacjami oraz bazą miejsc i inicjatyw dla seniorów, mającymi posłużyć jako użyteczne narzędzie dla podmiotów (instytucji publicznych, samorządów i organizacji pozarządowych) odpowiedzialnych za prowadzenie polityki kulturalnej i społecznej. Baza będzie również źródłem informacji dla samych seniorów.

 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia we Wrześni włączyła się jako partner do projektu i zorganizowała jeden z etapów badawczych - panel dyskusyjny w postaci zogniskowanego wywiadu grupowego. Spotkanie odbyło się 09.10.2014 r. w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Poznaniu Filia we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 2 A. Do dyskusji zaproszono przedstawicieli środowisk społecznych, opinio- i kulturotwórczych w powiecie wrzesińskim (m.in. dyrektorzy i pracownicy instytucji kultury, III sektora zajmujący się kulturą czy działaniami z osobami starszymi, aktywni seniorzy, społecznicy, osoby w samorządzie terytorialnym zajmujący się obszarami: kultury/ społecznym/ oświaty/ seniorów, szefowie UTW, klubów seniora, stowarzyszeń senioralnych, związków emerytów i rencistów, rad seniorów). Tematem moderowanego panelu dyskusyjnego była problematyka związana m.in. z barierami i aktywnością osób starszych w działaniach społeczno-kulturalnych, wizerunkiem seniorów, ich rolą w dzisiejszym społeczeństwie czy budowaniem kapitału społecznego w oparciu o inicjatywy międzygeneracyjne.

 

Pragniemy, by nasze badania stały się elementem dyskusji o znaczeniu i roli osób starszych w naszym społeczeństwie. Projekt ma propagować idee budowania kapitału społecznego w oparciu o doświadczenia różnych pokoleń, aktywności osób starszych i międzypokoleniowej wymiany wartości. Naszym celem jest również ułatwienie, różnym grupom społecznym, dostępu do informacji o miejscach i inicjatywach kierowanych do seniorów.

 

Pełna lista partnerów regionalnych oraz szczegółowe informacje o projekcie znajdują się pod adresami: www.fundacja-altum.pl oraz www.rok.amu.edu.pl

 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminy Jarocin, Miasta Poznania.